Hjärtat i Ystad

Samarbetet och statsutvecklingsprojektet Hjärtat i Ystad, mellan Ystads kommun och Ystad i Centrum, fortlöper. Fyra fokusområden har nu identifierats som ska ge en tydlig riktning för samarbetet; Tillsammans, Utbud och arrangemang, Utformning och tillgänglighet samt Trygghet. Målet är en mer levande stadskärna.

Bakgrund

Hjärtat i Ystad är ett stadsutvecklingsprojekt och ett samarbete mellan Ystads kommun och Ystad i Centrum. Projektet syftar till att få en mer levande stadskärna genom samverkan mellan näringsidkare, företagarföreningen, kommunen och politiken; det vill säga en stor och bred sammansättning av flera olika aktörer.

Initiativet till projektet togs 2021 av Per-Olof Lind (L) och treklövern. Bakgrunden var bland annat de utmaningar som den lokala handeln möter i form av tomma lokaler på gågatan och förändrade förutsättningar kopplat till pandemin men också en utveckling och förändring av det offentliga rummet.

Projektets arbete

Under projektets gång har drygt 60 företagare, fastighetsägare, politiker och tjänstepersoner deltagit och bidragit med kunskap, synpunkter och idéer vid tre olika workshops.

Den mindre projektgruppen har sedan tagit fram en gemensam målbild för stadskärnan. Målbilden definierar bland annat vad som innefattas av Ystad stadskärna och hur aktörerna gemensamt ska arbeta med utvecklingen av stadskärnan. Målbilden ska ligga till grund för beslut för samtliga aktörer som bidrar till målet.

Dessutom har fyra fokusområden gemensamt identifierats: Tillsammans, Utbud och arrangemang, Utformning och tillgänglighet och Trygghet. Dessa områden ska ge en tydlighet och riktning för samarbetet.

– Fyra olika arbetsgrupper kommer nu att arbeta vidare med fokusområdena och effekten vi strävar efter är att få fler människor att vistas i centrala Ystad, fler människor att spendera längre tid i centrala Ystad och en ökad omsättning i de centralt belägna verksamheterna, säger Johan Mars Österberg, Marknad och Näringslivschef i Ystads kommun.

Vad händer framåt?

Under våren kommer fyra workshops kopplat till respektive fokusområden att genomföras. Fokus i workshoparna är att skapa förutsättningar för att undvika dubbelarbete, möjliggöra samverkan och identifiera åtgärder under ledning av konsultföretaget Sweco.

– Projektet avslutas vid årsskiftet 2023/2024 men processen kommer att fortsätta, berättar Veronika Green, verksamhetsutvecklare i Ystad i Centrum. I de olika arbetsgrupperna skapas aktiviteter och årsplaner både på kort och lång sikt, som sedan kan interageras med föreningens nuvarande arbete. Den uppslutning och det engagemang som genomsyrat projektet hittills pekar på att de som deltagit verkligen har hjärtat i Ystad avslutar Veronika.

Projektansvariga

Styrgruppen ansvarar för processen. Styrgruppen består av Ystad i Centrum, fastighetsägare, politiker, tjänstepersoner och näringsidkare.